تازه های نشر زن و خانواده

راه اندازی سامانه آماری اورژانس اجتماعی و رصد آسیبهای اجتماعی

راه اندازی سامانه آماری اورژانس اجتماعی و رصد آسیبهای اجتماعی

راه اندازی سامانه آماری اورژانس اجتماعی و رصد آسیبهای اجتماعی

هم زمان با هفته دولت، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، دستاوردها و اقدامات مهم این معاونت را در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح و از ایجاد پرونده الکترونیکی برای خانواده های تحت پوشش و متمرکز شدن پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی همکار از سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید به اقدامات دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی اشاره کرد وگفت: ایجاد اشـتغال پایدار برای زنان سـرپرست خانوار تحت پوشش سازمان از طریق برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار(۷ هزار شغل در قالب هزار و ۴۰۰ فعالیت گروهی)، ارائه آموزشــهـای مهـارتی و فنی و حرفه ای به زنان سـرپرست خانوار از طریق اجرای برنامه آماده سازی شغلی (سالانه به ۱۰ هزار نفر)، ارائه سـرمایه کار مورد نیاز به منظور راه اندازی کسب وکارهای موفق بعد ازارائه آموزشـهای مورد نیاز برای زنان سرپرست خانوار(سالانه به سه هزار نفر) و ارائه آموزش مهارتهای زندگی به زنان ســرپرست خانوار و اعضاء خانواده آنها بدون اختصاص منابع جداگانه و با اسـتفاده ازظرفیت سایر بخش هاو قسمتهای متولی ارائه آموزش مهارتهای زندگی (سالانه به بیش از۶۰ هزار نفر) از جمله  اقدامات این دفتر در چند سال گذشته است.

وی در ادامه، پرداخت کمک هزینه شــهریه دانشـجویی به بیش از ده هزار دانشـجوی عضو خانواده های تحت پوشـش و نیز پرداخت کمک هزینه تشویقی به بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه های دولتی روزانه، ارتقاء دانش و مهارتهای مددکاران و کارشــناسان اجرایی شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی از طریق ارائه آموزشـهای لازم (سالانه به سه  هزار  نفر)، پرداخت کمک هزینه درمان و غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوارتحت پوشش(سالانه به  دو هزار نفر)، اجرای طرح مداخلات مـددکـاری اجتمـاعی در مراقبت از خـانـواده بـا رویکرد مـدیریت مـورد (آمـوزش ۲۴۴ کارشـناس ومددکار مرتبط) و اجرای طرح مددکاری جامعه ای با رویکرد کاهش فقر قابلیتی در مناطق محروم (اجرای طرح در ۱۲۷ محله) را از دیگر اقدامات این  دفتر  ذکر کرد.

فرید همچنین، پرداخت الکترونیکی و متمرکز یارانه (خریـد خـدمت) مراکز غیر دولتی همکار با دفتر توانمنـدسازی خانواده وزنان برای هزار و ۲۰۰ مرکز همکار، اجرای طرح تعیین سـطوح توانمندی سرپرسـتان خانوار در سـطح کشور برای ۲۵۰ هزار پرونده خانواده های تحت پوشش، اســتفـاده از ظرفیت تخصصــی کلینیـک هـای مـددکاری اجتماعی درارائه خـدمات مناسب، به هنگام و دردسترس به جامعه هدف برای ۱۵۵ هزار پرونده تحت پوشش واگذار شده به بخش غیر دولتی، اجرای برنـامه تـامین مـالی خرد با رویکرد بانکـداری پیونـدی به منظور ایجاد اشـتغال در مناطق محروم و روستایی با راه اندازی۳  هزار و ۹۴۳ گروه خودیار، پرداخت کمک هزینه معیشت به ۲۵۵ هزار خانوار زن سـرپرست و خانوار نیازمند بمنظورتامین حداقل هزینه های خانوار، ارائه حمایتهای اقتصادی و معیشتی به۹هزار و ۳۵۰ خانوار دارای فرزندان چند قلو را از دیگر اقدامات صورت گرفته خواند.

 

وی در ادامه پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن به دو هزار خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی به صورت سالیانه، برقراری  بیمه اجتماعی بیش از ۵۱ هزار و ۵۰۰ زن سـرپرست خانوار ساکن مناطق روستایی و عشایری و ۵۰ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن مناطق شهری، حمـایت ازادامه تحصـیل و جلوگیری ازافت تحصـیلی بیش از ۸۰هزار  دانش آموز عضو خـانواده هـای تحت پوشش، حمایت از زنان سـرپرست خانوار از طریق انجام فرایندهای لازم به منظور معافیت از خدمت سـربازی یکی از فرزندان ذکور خانواده های تحت پوشش (هزار نفر در سال) و ارائه کمک هزینه تهیه لوازم ضروری به سه هزار  خانوارتحت پوشش بصورت سالیانه را از جمله دیگر اقداماتی  دانست  که از سوی  دفتر توانمند سازی خانواده  و زنان سازمان بهزیستی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه  با بیان اینکه  این سازمان در دو سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر اعتبار مورد نیاز طرح ها و برنامه های حمایتی و توانمندسازی بوده خاطر نشان کرد: با این  حال  این  معاونت با  بهره مندی از توان تخصصی نیروی انسانی متعهد و توانمند توانست تا حدود زیادی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده برسد.

به گفته وی، به طور قطع  در صورت تامین به موقع و مناسب اعتبار مورد نیاز برنامه های حمایتی و توانمندسازی و نیز اجرای کامل قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر طرح ها و برنامه های موجود خواهیم بود.

فرید در خصوص با شفاف سازی اقدامات و عملکردها نیزگفت: خوشبختانه در سال های  گذشته  اقدامات خوبی  از سوی  این  معاونت  انجام شده است که در این رابطه می توان به ایجاد پرونده الکترونیکی برای خانواده های تحت پوشش و الکترونیکی و متمرکز شدن پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی همکار از سال ۹۸ اشاره کرد.

واگذاری سرپرستی ۳۶۶۳ کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت

معاون امور اجتماعی  سازمان بهزیستی کشور در ادامه به فعالیت های دفتر امورکودکان و نوجوانان این سازمان  اشاره  و از واگذاری سرپرستی ۳۶۶۳ کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت در چند سال  گذشته خبر داد.

وی پرداخت کمک هزینه امداد ماهیانه به ۳۲ هزار و ۶۲۶ کودک در خانواده اصلی و یا جایگزین، مراقبت از ۱۹ هزار و ۵۸ کودک در ۷۰۰ خانه کودک و نوجوان و پرداخت کمک هزینه نگهداری به مراکز (یارانه) وپرداخت کمک هزینه ترخیص به هزارو ۲۲۴ فرزند را  از  جمله  اقدامات این  دفتر  ذکر  کرد.

تمام مناطق کشور تحت پوشش پاسخگویی خط فوریتی ۱۲۳ هستند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به اقدامات دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان اشاره کرد و گفت: در این حوزه می توان به اقداماتی همچون ارائه خدمت به ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر درقالب برنامه اورژانس اجتماعی، ارائه خدمت تخصصی به ۲۹ هزار و۲۶۷ نفر در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی درحوزه زنان و دختران که این تعداد ۱۷ هزارو ۷۵۵ نفر بیشتر از دوره های قبلی یعنی در مجموع دولت های نهم و دهم است نیز اشاره کرد.

به گفته وی ارائه خدمات حمایتی آموزشی و نگهداری  به ۶۱ هزار و ۳۸۸ نفراز کودکان کار و خیابان در سراسر کشور، افزایش مراکز اورژانس اجتماعی از ۱۶۸ مرکز در ابتدای دولتی یازدهم به ۳۵۸ مرکز تا پایان سال ۱۳۹۸، پاسخگویی خط تلفن ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) در ۱۳۸ منطقه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ که براساس آن تمام مناطق کشور تحت پوشش پاسخگویی این خط فوریتی قرار گرفتند، ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی در ۱۱۰ نقطه حاشیه کشور در ابتدای دو لتی یازدهم به ۲۵۷ نقطه حاشیه ای و ایجاد و توسعه مراکز خدمات حمایتی های روانی – اجتماعی و آموزشی در موضوع زنان تحت خشونت خانگی و دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در کشور به تعداد ۱۳۰ مرکز با همکاری موسسات خیریه و نهادهای غیر دولتی در سراسر کشور از دیگر کارهای انجام شده است.

فرید با بیان اینکه  راه اندازی سامانه آماری اورژانس اجتماعی و آسیب های اجتماعی جهت ثبت آمار واطلاعات مراجعین مرکز در دستور کار قرار دارد افزود: پیگیری برای  خریداری ۱۶۰ خودروی ویژه جهت توسعه ناوگن خدمات سیار اوراژانس اجتماعی در مرکز جدید، پیگیری ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات خط تلفن اورژانس اجتماعی در سایر استان ها (جهت ۲۶ استان)، توسعه و راه اندازی مراکز جدید اورژانس اجتماعی بر اساس برنامه ششم توسعه و فراخوان جهت جذب نیرو و انجام َآزمون و گزینش و راه اندازی ۱۵۶ مرکز و افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات، توسعه  و راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی جدید در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز (۲۱ پایگاه جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در ۲۱ محله جدید) در دستور کار است.

وی ادامه داد: توسعه و راه اندازی سامانه  تصمیم و هماهنگی و عقد تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در ۹۲ مرکز اجرا کننده غربالگری و راه اندازی سامانه در ۲۶ استان، توانمندسازی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای و مالی جهت بهره مندی گروه هدف به خدمات و کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه و راه اندازی حمایتی ـ آموزشی کودک و خانواده غیر دولتی و راه اندازی ۶۳ مرکز در جهت ارائه خدمات تخصصی به گروه هدف جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات، از دیگر  فعالیت این  دفتر در چند سال  گذشته  است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، گفتنی است، دفتر امور آسب دیدگان اجتماعی علاوه بر فعالیت های فوق، اقداماتی مثل؛ ساخت فیلم مستند تلویزیونی از دختران در معرض آسیب های اجتماعی توانمندشده، همچنین ساخت ۵ فیلم مستند تلویزیونی در خصوص دختران در معرض آسیب های اجتماعی از ۵ استان با هدف معرفی مراکز، توسعه وراه اندازی مراکز روزانه غیر دولتی حمایت های روانی – اجتماعی دختران و خانواده (ندای مهر) جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در۲۱   استان، توسعه و راه اندازی مراکز غیر دولتی روزانه جدید توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی (راه نوین) جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در۱۵استان، توسعه مراکز خانه امن جهت دسترسی گروه هدف به خدمات تخصصی به ۲۷ مرکز واجرای پروژه اقدامات اجتماع محور در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و برگزاری ۸ جلسه آموزشی و ۸ جلسه پایش مرحله به مرحله انجام کار با حضور مسولان فنی و مددکاران اجتماعی و کارشناس مسوولان استانهای اقدام کننده و اجرای اقدامات اجتماع محور در۱۵ استان جهت توانمندسازی مردم محله های دارای خشونت های خانگی با فراوانی بالا و کنترل خشونت و افزایش آگاهی مردم نسبت به این مسئله در ۱۵ استان و ۳۲ محله را انجام داده است.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *