تازه های نشر زن و خانواده

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود 19میلیون جوان مجرد!+ نمودار

ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر روندی صعودی داشته و کشور در سال ۹۵ بیشترین تعداد طلاق را داشته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ازدواج و طلاق دو مؤلفه‌ای هستند که روی تغییرات جمعیتی اثرگذارند؛ بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه، ﻃﯽ ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺎ نوساناتی روﺑﻪ‌رو ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ واﻗﻌﻪ از ﺳﺎل 1385 ﺗﺎ ﺳﺎل 1387 سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل 1389 تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد واقعه ازدواج ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه در کشور ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪﺑﯽ را ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺮ می‌کشد.

به‌نظر می‌رسد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت فرهنگی جامعه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ‌وﺟﻮدآﻣﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روند کاهش تدریجی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان در سال‌های اخیر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج کشور بی‌تأثیر نبوده باشد.

ازدواج , طلاق , کاهش جمعیت , فرزندآوری ,

ازدواج , طلاق , کاهش جمعیت , فرزندآوری ,

ضمن اینکه جمعیت جوان کشور از حدود 25 میلیون نفر در سال 1385 به 22 میلیون در سال 1393 رسیده تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر نیز در سال‌های اخیر روندی رو به افزایش را نشان می‌دهد؛ ﺗﻌﺪاد طلاق‌های ثبت‌شده از رﻗﻢ 94039 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 155369 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1392 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋ� ﯽ‌رغم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور، ﻗﺎﺑﻞ ﺗأﻣﻞ است و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد؛ آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال نشان می‌دهد که جامعه ایران در سال 95  با تعداد 181 هزار و 49 طلاق، بیشترین تعداد طلاق نیم قرن گذشته را داشته است.

گفتنی است که بنا بر آمار رسمی، در زمان حاضر حدود 19 میلیون و 900 هزار جوان 15 تا 29 سال داریم که در انتظار ازدواج هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *