در حال نمایش یک نتیجه

آداب اجتماعی در قرآن

13,000 تومان
در این نوشتار کوشیده ایم با رویکردی بین رشته ای دینی و جامعه شناختی، به واکاوی آداب اجتماعی بپردازیم و با آسیب شناسی وضع موجود و مقایسه جامعه معاصر با جامعه ای آرمانی، جامعه مطلوب قرآنی را ترسیم کنیم.