نمایش یک نتیجه

الگوی تربیت عرفانی مکتب نجف

72,900 تومان
از این منظر، کتاب پیش رو سعی کرده است، ضمن مطالعه و بررسی مکتب تربیتی نجف اشرف، الگویی در ساحت "تربیت عرفانی" از آن مکتب تبیین کند.