نمایش یک نتیجه

جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن

32,000 تومان
هدف کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن آن است که با توسعه در مستندات شرعی اجرت المثل کار خانگی زن و پاسخ به ایراد شورای نگهبان بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای فکری و نظری زن مسلمان در دنیای کنونی باشد.