نمایش یک نتیجه

نیست انگاری و شعر معاصر

21,150 تومان
شاملو در میان معاصران خود بیش‌ترین مخاطبان را داشته است. چرا؟ برای اینکه از نیست انگاری به عشق گریخته و ناخواسته به دیگران این دریافت اجمالی را منتقل کرده که در برابر یاس دم افزونی که از دیدن جهان مدرن و مناسبات آن، در جان آدمی رخنه می کند.