نمایش یک نتیجه

این نقش ها واقعی است: نقش های زناشویی

17,100 تومان
نظام خانواده نقش های مشخصی را برای اعضای خانواده تعریف می کند. اگر در ایفای نقش ها ناهماهنگی پیش آید و وظائف و مسئولیت ها به درستی انجام نشود، تعارض های خانوادگی شکل خواهد گرفت، اما کارکرد مناسب هر یک از اعضا در نقش خویش، پایداری و شادکامی و در نتیجه رضامندی را به خانواده ارزانی خواهد داشت. عمده ترین نقش های خانواده، نقش والدینی، همسری و خواهر - برادری است.