نمایش یک نتیجه

بایسته های پژوهش گروهی: چند گام تا نهادینه سازی تشکلها

52,700 تومان
کتاب بایسته های پژوهش گروهی، اصول و مبانی نظری همکاری و انجام پژوهش و کار گروهی را بیان می دارد و روش های یادگیری مشارکتی و مهارت ورزی در تشکل ها را توضیح می دهد.