نمایش یک نتیجه

مناسبات حاکمیت و خانواده (ضرورت بازنگری در رویکردها)

35,000 تومان
موضوع دولت و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن در ایران، باید نگاهی دوباره کرد و نباید تحقّق همة آرمان‌ها را از آن انتظار داشت.