نمایش یک نتیجه

مردم شناسی تحول در علوم انسانی

99,000 تومان
این بحث نوعی هرمنوتیک مردم شناختی یا هرمنوتیک فرهنگی است.