نمایش یک نتیجه

مدیریت روابط همسران و خانواده

13,500 تومان
ا شکل گیری خانواده جدید،مسائل تازه ای پیش روی همسران و خانواده های آنان قرار می گیرد.برای مدیریت صحیح چرخه این ارتباطات،لازم است همسران دو هدف را سرلوحه زندگی خویش قرار دهند...