نمایش یک نتیجه

بررسی تطبیقی جرائم و مجازات ها در قرآن کریم و کتاب مقدس

9,000 تومان
این کتاب مقایسه بین نسبت بین مجازات و جرم در احکام مندرج در کتاب مقدس و قرآن کریم است. در