نمایش یک نتیجه

تحلیل نوآوری های قانون گذاری در لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

72,000 تومان
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی نوآوری های تقنینی این لایحه بررسی شود و ضرورت وجودی آن با تطبیق با قوانین موجود بررسی شود.