نمایش یک نتیجه

فنون همسر یابی و همسر گزینی برای دختران

18,000 تومان
در فرهنگ ایرانی ، دختران ، در جذب همسر ، از حق نا برابر با پسران برخوردارند.هر پسری می تواند از هر دختری خواستگاری کند و در صورت نپذیرفته شدن به سراغ دیگری برود .