نمایش یک نتیجه

دروغ های دوست داشتنی من

8,910 تومان
ساده نیست دل کندن از آنچه با چهره و ظاهری آراسته وارد زندگی ما میشود و زنگی غیرواقعی اما خواستنی به ؟آن میدهد؛دروغ های ریز و درشتی که مثل نقل و نبات میگوییم و با هزار ترفند آن ها را برای خودمان توجیه میکنیم؛تا جایی که خودمنا هم گاهی آن ها را باور میکنیم.