نمایش یک نتیجه

مغالطات

190,000 تومان
برخی، به عمد یا غیر عمدی، به گونهای استدلال می آورند که در ظاهر صحیح است، اما معنا و محتوایی