نمایش یک نتیجه

عوالم وجود: بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و سهروردی درباره عوالم کلی وجود

20,800 تومان
در کتاب عوالم وجود نظرات دو فیلسوف بزرگ یعنی ابن سینا و سهروردی به صورت جداگانه بیان شده و به بررسی تطبیقی آنها پرداخته شده تا مشخص شود چه تفاوتها و اشتراکاتی بین این دو دیدگاه در باب عوالم هستی وجود دارد و ثمرات این دو دیدگاه چگونه است.