نمایش یک نتیجه

قراردادهای بانکی

35,200 تومان

این کتاب علاوه بر معرفی شاخص های مناسب، به دنبال این است میزان انطباق عملکرد بانک را با اصول و موازین شرعی بسنجد تا به ارائه خدمات بانکداری منطبق با اصول اسلامی بپردازد.