نمایش یک نتیجه

ساختار شکنی در پژوهش اجتماعی پارادیم جنسیتی

68,400 تومان
در کتاب ساختار شکنی در پژوهش اجتماعی پارادیم جنسیتی پیش رو با توجه به نابرابری های جنسیتی در جامعه و گره خوردن وجوه مختلف علم اعم از زبان، منطق، ریاضی و حقوق به چهارچوب فکری مردانه پرداخته است