نمایش دادن همه 2 نتیجه

نیست انگاری و تاریخ (مجموعه کتب صدایی دیگر ۱۰)

5,400 تومان
این کتاب نوشته ی دکتر شهریار زر شناس می باشد و موضوع اصلی آن در زمینه زمان و فلسفه است.

نقد حال: جستارهایی در قلمرو فرهنگ، اقتصاد و سیاست امروز ایران – دفتر اول

13,500 تومان
نظام های آکادمیک و ژورنالیسم تقلیدی از غرب و فضای رسانه ای غرب زده ی مدرنیستی در جوامع هدف کودتاهای