در حال نمایش یک نتیجه

روشنفکران و شکست در پیامبری

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 43,200 تومان است.
دیدگاه و عنوان این کتاب با بیان استعاری, نوعی تعریفی است نسبت به جایگاه موهومی که روشنفکران غربی خود را در آن مقام قرار داده اند .