نمایش یک نتیجه

فرزندان شیطان: شیطان پرستی در بوته نقد و نظر

62,900 تومان
در کتاب «فرزندان شیطان: شیطان پرستی در بوته نقد و نظر» ماهیت، خاستگاه، معماران، عملکرد، آثار، پی آمدها، نمادها و موسیقی شیطان پرستی معرفی و سپس شیطان پرستی را در ایران بررسی کرده و به نقد این شیوه زندگی پرداخته است.