نمایش یک نتیجه

کتاب جامع رضایت جنسی همسران؛ عوامل و موانع

180,000 تومان
کتاب، دو بخش اساسی دارد: عوامل رضایت جنسی همسران و موانع رضایت جنسی همسران. در هر دو بخش، به عوامل یا موانع شناختی، عاطفی، رفتاری و طبیعی توجه شده‌است. (البته بخش دوم تقابل مباحث بخش اول نبوده و بحث‌های مستقلی را به خود اختصاص داده‌است.)