نمایش یک نتیجه

رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

68,400 تومان
متن حاضر شامل سه رساله پیرامون سه موضوع به ظاهر مجزاست که «ضرورت حاکمیت معرفت دینی بر علوم کاربردی» را دنبال می کند.