نمایش یک نتیجه

دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس

90,000 تومان
باید امروز دوباره به پیام های پر از درد امام خمینی در سال آخر عمر شریفش رجوع کنیم و بپرسیم که ما امروز با آن درخت چه سر و کاری داریم؟ آیا ریشه ها و شاخه ها و میوه های این درخت را می شناسیم؟ نکند که بر این درخت آفتی نشسته باشد؟