نمایش یک نتیجه

شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام

133,200 تومان
این کتاب به ترسیم الگوی خانواده مطلوب مطابق با ویژگی های قابل اندازه گیری به منظور مطالعه و سنجش خانواده موجود و بررسی آسیب های آن از منظر متون دینی می پردازد. شاخص های ازدواج، هنجاری و کارکردی در چهار رتبه اعتقادی، هنجاری، ارزش های اخلاقی و اجتماعی در قالب مباحث کلی تبیین می شود و سپس نویسنده به تعریف مفاهیم، شاخص و خانواده و فلسفه ازدواج می پردازند.