نمایش یک نتیجه

روشنفکران و شکست در پیامبری

43,200 تومان
دیدگاه و عنوان این کتاب با بیان استعاری, نوعی تعریفی است نسبت به جایگاه موهومی که روشنفکران غربی خود را در آن مقام قرار داده اند .