نمایش یک نتیجه

مسئله پوشش

3,150 تومان
حجاب، مسئله ای برای همه بیان می دارد که حجاب و پوشش به عنوان یک نماد و ارزش و نشان دهنده ی هویت، شخصیت و فرهنگ یک جامعه می باشد. این مقوله ی اجتماعی موضوعی است که در چارچوب ارتباط فرد با دیگری تعریف شده است و حتی اگر مرجع آن امر، یک فرد هم باشد، باز در تعامل با دیگران تاثیرگذار بوده و دربردارنده نتایجی جمعی است.