نمایش یک نتیجه

تصویرسازی مفاهیم توحیدی در قرآن

26,000 تومان
در کتاب تصویرسازی مفاهیم توحیدی در قرآن نشان می دهد برای گسترش بیشتر توحید و فرهنگ توحیدی و ایجاد سهولت در فهم این معارف، می توان از روش بیان تصویری بهره برد. در فصل اول کتاب، روش های قرآن در ترسیم و تصویر معارف خداشناسی معرفی شده و در فصل دوم، اصلی ترین و مهم ترین مباحث توحیدی آورده شده است. ابتدا آیاتی که با روش تصویری اصل وجود خدا را اثبات کرده اند، مورد بررسی قرار گرفته و سپس ذات، صفات و افعال الهی را در تصاویر قرآنی مورد دقت و تحلیل قرار داده شده است.