نمایش یک نتیجه

راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی

14,400 تومان
بر اساس ارتباطات استثماری انسان طبیعی، تعاملات فردگرایانه انسان اجتماعی و روابط گرم انسان متمدن، با سه مدل خانواده، استبدادی، دموکراتیک و متمدن رو به رو خواهیم بود که هر یک به میزان شکوفا سازی گرایش های فطری انسان به همسرخواهی، همسانی، فرزندآوری، نقش پذیری جنسیتی، فضیلت های اخلاقی و آراستگی، در تحکیم خانواده تأثیر خواهند داشت.