در حال نمایش یک نتیجه

هم حسینی بود و هم بهشتی: گلگشتی در زندگانی و خاطرات شهید دکتر آیت الله سید محمد حسینی بهشتی

قیمت اصلی 1,000 تومان بود.قیمت فعلی 900 تومان است.
نویسنده در این کتابچه پس از ارائه شرح حالی کوتاه از شهید دکتر آیت الله «سیدمحمد حسینی بهشتی» به بازنویسی