نمایش یک نتیجه

امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات

35,700 تومان
کتاب امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات؛ عوامل و موانع موجود بر سر امنیت بانوان را مطرح کرده، سپس راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده و در جهت برقراری امنیت اجتماعی وظایف جامعه را مشخص کرده است.