نمایش دادن همه 2 نتیجه

تحلیل نوآوری های قانون گذاری در لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

72,000 تومان
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی نوآوری های تقنینی این لایحه بررسی شود و ضرورت وجودی آن با تطبیق با قوانین موجود بررسی شود.

امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات

35,700 تومان
کتاب امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات؛ عوامل و موانع موجود بر سر امنیت بانوان را مطرح کرده، سپس راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده و در جهت برقراری امنیت اجتماعی وظایف جامعه را مشخص کرده است.