نمایش یک نتیجه

اسرار نویسندگی: نگارش کتاب، مقاله و گزارش تحقیق

26,400 تومان
کتاب اسرار نویسندگی: نگارش کتاب، مقاله و گزارش تحقیق؛ بایسته های نگارش کتاب و مهارت های مقاله نویسی را بیان می کند و سپس توضیحاتی کاربردی در مورد نوشتن زندگی نامه، خلاصه نویسی، گزارش نویسی و ویراستاری متن می دهد.