زیست نامه مادر امام رضا (ع):باز پژوهی روایات مربوط به «اروی»، مادر امام رضا (ع)

این کتاب در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش است که مادر امام رضا(ع) کیست و به لحاظ شخصی و شخصیتی چـه ویژگیهایـی دارد. از نظـر روشـی، تلاش نگارنـده بـر ایـن بوده اسـت کـه بـه روش توصیفـی و تحلیلـی بـدون تأ کیـد، تمرکـز و تعصـب بـر مشهودات و بـا اسـتفاده از منابـع متقدم و پس از ارزیابی های سندی و دلالی و در مواردی پس از حل تعارضات روایات و گزارش های تاریخی به حقیقت نزدیک شده و تصویری واقعی تر از شحصیت مادر امام رضا(ع) ارائه دهد.

این کتاب توسط انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.