ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار

20161031102652542 67792 124

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار

ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود 19میلیون جوان مجرد!+ نمودار

ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر روندی صعودی داشته و کشور در سال ۹۵ بیشترین تعداد طلاق را داشته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ازدواج و طلاق دو مؤلفه‌ای هستند که روی تغییرات جمعیتی اثرگذارند؛ بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه، ﻃﯽ ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺎ نوساناتی روﺑﻪ‌رو ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ واﻗﻌﻪ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد واقعه ازدواج ﺛﺒﺖ‌ﺷﺪه در کشور ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪﺑﯽ را ﺑﻪ‌ﺗﺼﻮﯾﺮ می‌کشد.

به‌نظر می‌رسد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت فرهنگی جامعه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ‌وﺟﻮدآﻣﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روند کاهش تدریجی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان در سال‌های اخیر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج کشور بی‌تأثیر نبوده باشد.

ازدواج , طلاق , کاهش جمعیت , فرزندآوری ,

ازدواج , طلاق , کاهش جمعیت , فرزندآوری ,

ضمن اینکه جمعیت جوان کشور از حدود ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۲ میلیون در سال ۱۳۹۳ رسیده تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر نیز در سال‌های اخیر روندی رو به افزایش را نشان می‌دهد؛ ﺗﻌﺪاد طلاق‌های ثبت‌شده از رﻗﻢ ۹۴۰۳۹ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۱۵۵۳۶۹ ﻣﻮرد در ﺳﺎل ۱۳۹۲ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋ� ﯽ‌رغم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور، ﻗﺎﺑﻞ ﺗأﻣﻞ است و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد؛ آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال نشان می‌دهد که جامعه ایران در سال ۹۵  با تعداد ۱۸۱ هزار و ۴۹ طلاق، بیشترین تعداد طلاق نیم قرن گذشته را داشته است.

گفتنی است که بنا بر آمار رسمی، در زمان حاضر حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ سال داریم که در انتظار ازدواج هستند.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *